Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1480880
 • Do końca roku: 43 dni
 • Do wakacji: 221 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

Procedury postępowania pracowników szkoły i metody wspólpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją

 


 


 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

 

SZKOŁY I

 

METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ

 

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY

 

PRZESTĘPCZOŚCIĄ

 

I DEMORALIZACJĄ

 

 

 

Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania ucznia

 • Zdecydowane przerwanie negatywnych zachowań wobec ofiary
 • Wezwanie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
 • Powiadomienie rodziców ofiary oraz sprawcy agresywnego zdarzenia
 • W szczególnych wypadkach zawiadomienie Policji
 • Wezwanie rodziców sprawcy do szkoły
 • Próba mediacji między stronami konfliktu
 • Obniżenie oceny z zachowania sprawcy agresywnego zdarzenia
 • W szczególnych wypadkach powiadomienie Sądu Rodzinnego
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Postępowanie wobec ofiary czynu karalnego

 • Udzielenie pomocy i zapewnienie opieki poszkodowanemu
 • Wezwanie w razie potrzeby Pogotowia Ratunkowego
 • Powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły
 • Powiadomienie rodziców
 • Wezwanie w razie potrzeby Policji
 • Zabezpieczenie dowodów mogących świadczyć o przestępstwie
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Procedury postępowania w sytuacji posiadania przez uczniów niedozwolonych przedmiotów na terenie szkoły

 • Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu
 • Jeżeli uczeń odmawia oddanie niebezpiecznego przedmiotu, a przedmiot stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia społeczności szkolnej, powiadomienie dyrektora szkoły, który zawiadamia Policję
 • W każdym przypadku powiadomienie wychowawcy, który wzywa rodziców do szkoły
 • Obniżenie oceny z zachowania sprawcy
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Procedury postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych

 • Powiadomienie pielęgniarki szkolnej oraz dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego lub wychowawcę
 • Odizolowanie ucznia i pozostawienie pod opieką
 • Wezwanie lekarza
 • Wezwanie rodziców, w przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności skontaktowania się z opiekunami prawnymi wezwanie Policji
 • Przeprowadzenie rozmów z rodzicami, zaproponowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poinformowanie o możliwości pomocy
  w poradniach specjalistycznych
 • Obniżenie oceny z zachowania ucznia
 • W każdym przypadku powiadomienie Policji oraz Sądu Rodzinnego
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Procedury postępowanie w przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk

 • Zabezpieczenie substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków ostrożności
 • Powiadomienie dyrektora szkoły
 • Próba ustalenia właściciela substancji
 • Powiadomienie Policji i przekazanie substancji
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Procedury postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję psychoaktywną

 • Nauczyciel w obecności innego pracownika szkoły ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał podejrzaną substancję – nauczyciel nie może samodzielnie przeszukać ucznia ani jego prywatnych rzeczy. Jeżeli uczeń odmawia przekazania substancji nauczyciel wzywa Policję
 • Powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego
 • W przypadku, gdy uczeń odda nauczycielowi podejrzaną substancję, szkoła przekazuje ją niezwłocznie Policji
 • Sporządzenie notatki służbowej

 

Procedury postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji

 • Upomnienie słowne
 • Wezwanie dyrektora i pedagoga szkolnego
 • Powiadomienie wychowawcy
 • Obniżenie oceny z zachowania
 • Jeżeli podejrzewamy, że zachowanie wynika z powodu zażycia substancji psychoaktywnych, postępujemy zgodnie z procedurami dot. podejrzenia, że uczeń  znajduje się pod wpływem środków psychaktywnych
 • W każdym wypadku powiadomienie rodziców ucznia

 

Procedury postępowanie w przypadku palenia tytoniu przez ucznia na terenie szkoły

 • Poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy
 • Powiadomienie opiekunów prawnych
 • Rozmowa dyscyplinująco-uświadamiająca
 • Obniżenie oceny z zachowania 

 

Procedury postępowanie w sytuacji wagarów ucznia

 • W sytuacji nieusprawiedliwionej dłuższej nieobecności ucznia (przepisy wynikające ze Statutu Szkoły), telefoniczne powiadomienie rodziców, prawnych opiekunów o absencji
 • Wysłanie pisemnego upomnienia – zawiadomienia prawnych opiekunów
  o nierealizowaniu obowiązku nauki
 • W przypadku braku reakcji prawnych opiekunów na upomnienia wszczęcie procedury administracyjnej – wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej do wójta, burmistrza gminy, miasta, w którym uczeń mieszka
 • Powiadomienie Sądu Rodzinnego - dot. ucznia małoletniego
 • Skreślenie z listy uczniów – dot. ucznia pełnoletniego

 

Procedury postępowania w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub innego pracownika szkoły

 • Powiadomienie dyrektora szkoły o popełnieniu przestępstwa
 • Notatka służbowa ze zdarzenia
 • Powiadomienie prawnych opiekunów ucznia o popełnieniu przestępstwa
 • Powiadomienie Policji o popełnieniu przestępstwa
 • Nagana dyrektora

 

Procedury postępowania w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego, cudzej własności lub kradzieży

 • Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców
 • Powiadomienie dyrektora szkoły
 • W przypadku braku ustalenia sprawców, rozmowa pojedynczo z osobami mogącymi znajdować się w miejscu zdarzenia (spisanie notatek z rozmów, które przesłuchiwani uczniowie podpisują)
 • Wezwanie rodziców
 • W przypadku dużej szkody wezwanie Policji
 • Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec opiekunów prawnych sprawców lub uczniów pełnoletnich
 • Obniżenie oceny z zachowania sprawcy zdarzenia         

 

Procedury postępowania w sytuacji otrzymania informacji, że uczeń może być zarażony wirusem HIV lub chory na AIDS

 • Powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej
 • Powiadomienie prawnych opiekunów – dotyczy tylko uczniów małoletnich –
  o możliwości bezpłatnego i anonimowego wykonania badań na obecność wirusa, udzielenie opiekunom i uczniowi wsparcia emocjonalnego
 • Rozmowa z uczniem z grupy ryzyka, poinformowanie o możliwości bezpłatnego
  i anonimowego wykonania badań na obecność wirusa, udzielenie uczniowi wsparcia emocjonalnego.

Procedury postępowania przy zranieniach, skaleczeniach

 • Bezwzględne założenie jednorazowych rękawic gumowych
 • Przemycie rany wodą utlenioną, jeżeli rana jest zanieczyszczona należy ją oczyścić za pomocą jałowych gazików
 • Założenie opatrunku – przy niewielkim skaleczeniu zastosować plaster z gazą. Jeżeli rana jest duża, należy użyć jałowych gazików i owinąć bandażem dzianym
 • W przypadku rany rozległej, która może nadawać się do szycia, wezwanie opiekunów prawnych. Poinformowanie opiekuna prawnego o konieczności zgłoszenie się z dzieckiem do najbliższej poradni chirurgicznej lub na izbę przyjęć szpitala rejonowego. 
 • Kiedy rany zagraża zdrowiu lub życiu ucznia, a kontakt z rodzicami jest uniemożliwiony wezwanie Pogotowia Ratunkowego
 • Wyrzucenie zużytych opatrunków do specjalnego worka foliowego w kolorze czerwonym, który znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej

  

Procedura postępowania w przypadku sytuacji trudnych kryzysowych

1. Działania uprzedzające, zapobiegawcze:

 

  • Omówienie problematyki na forum Rady Pedagogicznej;

 

  • Monitorowanie stanu psychicznego uczniów, reagowanie na symptomy ostrego, chronicznego stresu, objawy depresji

 

2. Działania interwencyjne:

 

  • Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia;

 

  • Nie pozostawiaj ucznia samego;

 

  • Usuń wszystko, co może ułatwić realizację zamiaru;

 

  • Bez rozgłosu przeprowadź ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce;

 

  • Zbierz wstępnie informacje o okolicznościach zdarzenia;

 

  • Wezwij pomoc (pogotowie, policję, straż) jeśli potrzeba;

 

  • Zadbaj, żeby interwencja służb przebiegała dyskretnie;

 

  • Towarzysz uczniowi- jesteś dla niego ważny;

 

  • Zawiadom Dyrekcję Szkoły- Dyrekcja zawiadamia jednostkę sprawującą nadzór nad szkołą;

 

  • Dokonaj szybkiej oceny zagrożeń.

 

1. Nauczyciel zawiadamia wychowawcę i pedagoga szkolnego, dyrektora, informuje wynikach swojej oceny sytuacji (ryzyka); w razie potrzeby podejmuje niezwłocznie działania w celu ratowania życia i zdrowia poszkodowanego w szczególności wzywa odpowiednie służby oraz zapewnienia w miarę możliwości opiekę psychologa;

 

2. Wychowawca powiadamia rodziców/ opiekunów prawnych;

 

3. Dyrekcja szkoły dokonuje wyboru priorytetów i ustala strategię działania uzależniając ją od oceny sytuacji;

 

4. Chroń ucznia oraz inne osoby przed zbędnymi czynnikami stresującymi (np. kontaktem z mediami, świadkami, itp.)

 

3. Działania naprawcze:

 

Dokonaj diagnozy ryzyka ponowienia zamachu uwzględniając, że odratowana osoba ma nadal poważne kłopoty z radzeniem sobie z problemami życiowymi;

 

Bezwzględnie skonsultuj dalszą strategię z PPP lub placówką opieki zdrowotnej;

 

Podejmij próbę zmobilizowania rodziny, aby udzieliła wsparcia bliskiemu, zapewniła mu bezpieczeństwo, wzmocniła wzajemne więzi.                                                                                               

 

Za kontakt z mediami odpowiedzialny jest  dyrektor szkoły.

 

Informacja dla rodziców i innych uczniów

 

Procedura postępowania w przypadku ujawnień myśli suicydalnych i prób samobójczych na terenie szkoły

 

1. Dyrektor szkoły niezwłocznie kontaktuje się w sytuacji śmierci samobójczej dokonanej na terenie szkoły z:

• służbami medycznymi;

• rodzicami ucznia;

• policją, prokuraturą;

• organem nadzoru pedagogicznego.

 

2. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o zdarzeniu. Organizuje i udziela pomocy służbom ratowniczym i policji w przypadku ich działań. Podejmuje decyzje o dalszej organizacji pracy szkoły w danym dniu. Organizuje interwencję grupową dla uczniów i nauczycieli.

 

Procedura postępowania w przypadku śmierci samobójczej ucznia dokonanej poza szkołą

 

1. Dyrektor szkoły powiadamia nadzór pedagogiczny o zdarzeniu;

 

2. Dyrektor szkoły organizuje interwencję w środowisku rówieśniczym ucznia i nauczycieli;

 

3. Wychowawcy informację o śmierci ucznia przekazują na forum swoich klas, należy unikać informowania uczniów na forum szkoły;

 

4. Przekazywany komunikat należy ograniczyć do minimum;

 

5. Należy nie dopuścić do doszukiwania się w tragicznym zdarzeniu sensacji, zbytniego rozgłosu. Nie należy dopuścić do gloryfikowania zmarłego ucznia, ukazywania go jako męczennika, wzoru do naśladowania;

 

6. Nie wolno wspominać, ani opisywać, metody samobójstwa a także miejsca, w którym je popełniono;

 

7. Należy unikać nadmiernych uproszczeń, lepiej podkreślać że jest to skutek interakcji wielu czynników;

 

8. Na każdym kroku mocno podkreśla, że samobójstwo nie jest żadną metodą radzenia sobie z problemami osobistymi. Przypomnieć do jakich osób lub instytucji uczniowie mogą i powinni zgłaszać się gdy mają problemy, zarówno z nauką jak i osobiste;

 

9. Przede wszystkim nie należy dopuścić aby którykolwiek z uczniów utożsamiał się z samobójcą i poprzez pryzmat tragicznego zdarzenia widział sposób na rozwiązanie swoich problemów. XXIV.

 

Procedura postępowania w przypadku żałoby po śmierci ucznia (za wyjątkiem śmierci samobójczej)

 

1. Działania uprzedzające:

 

  • Omówienie procedury postępowania na forum Rady Pedagogicznej;

 

  • Omówienie tematyki stresu, traumy, żałoby, reakcji typowych dla stresu pourazowego na forum Rady Pedagogicznej;

 

2. Działania interwencyjne:

 

  • Poinformuj nauczycieli, wychowawców;

 

  • Przypomnij zasady dyskusji z uczniami, uwzględniając elementy odreagowania- na godzinach wychowawczych, innych lekcjach;

 

  • Poinformuj uczniów na forum klasy;

 

  • Stwórz możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych.

 

3. Działania naprawcze:

 

     Oceń potrzeby- monitoruj stan psychiczny uczniów ze szczególnym uwzględnieniem reakcji stresu pourazowego, zwróć uwagę na uczniów, u których stwierdzasz szczególnie ostry lub chroniczny przebieg reakcji;

 

Skonsultuj sytuację z pedagogiem lub specjalistą z PPP; ułatw kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.