Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1602952
  • Do końca roku: 343 dni
  • Do wakacji: 155 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Czwartek, 2020-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana

Nowoczesne Liceum II

 


 


  Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn. „Nowoczesne Liceum II – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

  Wartość projektu wynosi 652 389,37 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 600 198,22 PLN. Projekt będzie realizowany do 31.12.2014 r. Jego głównym celem jest kompleksowe rozszerzenie oferty edukacyjnej i trwałe podniesienie jakości usług oświatowych świadczonych przez szkoły ogólnokształcące dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski. 

 

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 

  1. Uświadomienie perspektyw rozwojowych szkół wśród uczniów i nauczycieli w kontekście stereotypowego podejścia do zawodów i potrzeb rynku pracy poprzez akcję informacyjną.
  2. Zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów/uczennic szkół ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost kompetencji kluczowych wśród uczestników projektu.
  3. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia w szkołach ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego poprzez wzrost poziomu samorealizacji i samooceny uczniów/uczennic wykazujących problemy edukacyjne i wychowawcze, którym zostanie udzielone kompleksowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne.
  4. Wzrost umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnie z potrzebami rynku pracy wśród uczniów/uczennic poprzez innowacyjne doradztwo zawodowe.
  5. Podniesienie innowacyjności procesu nauczania poprzez wdrożenie nowatorskich narzędzi dydaktycznych takich jak np. platforma e-learningowa, piloty czy gry symulacyjne.

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 495 uczniów i uczennic oraz 30 nauczycieli szkół ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25 w Mikołowie,

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4 w Mikołowie.

 

  Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących zakłada realizację 3 modułów:

1. Dodatkowe zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański, przedsiębiorczość, matematyka, przedmioty przyrodnicze). 495 uczniów i uczennic weźmie udział w jednym rodzaju zajęć oraz otrzyma niezbędny zestaw podręczników.

2. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 105 uczniów i uczennic weźmie udział w indywidualnych zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz w Programie Przeciwko Patologiom Społecznym.

3. Innowacyjny Program Doradztwa Zawodowego – 495 uczniów i uczennic weźmie udział w warsztatach pn. Innowacyjn@ Szkoł@. Ich głównym celem będzie ukierunkowanie uczestników pod kątem dalszego kształcenia oraz pomoc w dokonaniu wyborów edukacyjnych i zawodowych. Wyborów, co ważne, wolnych od stereotypów, a zgodnych z predyspozycjami danej osoby oraz z potrzebami rynku pracy.

  Ponadto Innowacyjny Program Doradztwa Zawodowego zostanie zrealizowany poprzez nowatorskie metody z wykorzystaniem sprzętu ICT (tj. tablice interaktywne, filmy, piloty, gry symulacyjne, platforma e-learningowa), które dotychczas nie były w tak szerokim zakresie stosowane w szkołach Powiatu Mikołowskiego.

 

  Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona konferencja pn. „Edukacja i praca- globalnie, regionalnie, lokalnie”. Jej uczestnikami będą uczniowie (uczestnicy Programu Rozwoju) i 30 nauczycieli. Wysłuchają oni doświadczonych doradców zawodowych, których celem będzie uświadomienie słuchaczom szkodliwego stereotypowego myślenia o zawodach, które skutkuje nieprzyszłościowym wyborem dalszej ścieżki kształcenia, a przez to kariery zawodowej.

 

 


 

 

Dokument do pobrania w formacie PDF: Kliknij tutaj


 

 

  Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym się w budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie (pok. 209) pod numerem telefonu 32 3248267 oraz u specjalistów ds. rekrutacji w w/w szkołach.: pani Anny Łapińskiej-Jarockiej (I Liceum Ogólnokształcące) oraz pani Tatiany Ryczko (II Liceum Ogólnokształcące).