Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1480899
  • Do końca roku: 43 dni
  • Do wakacji: 221 dni

Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki

ul. Żwirki i Wigury 25, 43-190 Mikołów, Tel: (32) 226 26 17

 

Kalendarium

Poniedziałek, 2019-11-18

Imieniny: Klaudyny, Romana

Nowoczesne Liceum

 


   

KONFERENCJA „ŚCIEŻKA KARIERY WOLNA OD STEREOTYPÓW”

  Konferencja „Ścieżka kariery wolna od stereotypów” miała miejsce w dniu 13 czerwca 2012 r. w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie. Została zorganizowana w ramach projektu „Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”. Uroczyste otwarcie tego wydarzenia i powitanie uczestników przez przedstawicielkę Zarządu Powiatu Mikołowskiego Janinę Szołtysek nastąpiło o godzinie 12.

  W dalszej części konferencji specjalistki ds. promocji i rekrutacji ze szkół biorących udział w projekcie – Anna Łapińska-Jarocka (wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie) oraz Tatiana Ryczko (wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego) omówiły cele i rezultaty projektu.

 

  Powiat Mikołowski od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Otrzymane dofinansowanie wynosi 587 800 PLN, co stanowi 100% wartości projektu, który będzie realizowany do 31.07.2013 r.

 

  Celem głównym projektu jest wdrożenie kompleksowego Programu Rozwoju Szkół Ogólnokształcących, zakładającego zróżnicowanie, a zarazem zindywidualizowanie oferty edukacyjnej, a także zapewnienie fachowego doradztwa zawodowego zmierzającego do wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, a następnie zatrudnienia zgodnie z aktualnymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 

Cel główny projektu realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

1. wyrównanie szans edukacyjnych oraz dysproporcji w trakcie procesu kształcenia 600 uczniów i uczennic, szczególnie z rodzin niezasobnych materialnie przez dostęp do bezpłatnych zajęć z zakresu przyszłościowych kierunków kluczowych;

2. niwelowanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom i uczennicom, jak również wsparcie uczniów utalentowanych. Przeciwdziałanie patologiom takim jak uzależnienia czy agresja.

3. wzmacnianie zdolności uczniów i uczennic do wyboru przyszłościowo właściwej ścieżki kariery zawodowej poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;

4. wzrost poziomu świadomości uczniów i uczennic oraz nauczycieli na temat istniejących stereotypów dotyczących płci w odniesieniu do zawodów poprzez udział w konferencji „Ścieżka kariery wolna od stereotypów”;

5. upowszechnienie efektywnego wykorzystania sprzętu informatycznego przez nauczycieli innych przedmiotów niż informatyka poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz przeszkolenie nauczycieli z zakresu ich obsługi.

 

Do końca okresu trwania projektu wsparciem zostanie objętych 600 uczniów i uczennic oraz 45 nauczycieli szkół ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego:

- I Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 25 w Mikołowie,

- II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie, ul. Pokoju 4 w Mikołowie.

 

Prezentacja, przygotowana przez specjalistki do spraw promocji i rekrutacji: panią Annę Łapińską-Jarocką oraz panią Tatianę Ryczko, przybliżyła zebranym korzyści projektu oraz etap jego realizacji w poszczególnych szkołach.

 

Dane obrazujące etap realizacji projektu przedstawiają poniższe tabele:

  


 

 

REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Rodzaj zajęć

Liczba 15-osobowych grup

w I LO w Mikołowie

Liczba 15-osobowych grup

w II LO w Mikołowie

Informatyka

3

2

Język angielski

5

4

Język niemiecki

2

2

Język francuski

1

1

Język rosyjski

0

2

Przedsiębiorczość

1

1

Matematyka

6

4

Chemia

1

1

Biologia

2

0

Geografia

1

1

 

PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO

 

Rodzaj wsparcia

Liczba porad / grup

w I LO w Mikołowie

Liczba porad / grup

w II LO w Mikołowie

Indywidualne wsparcie psychologiczno pedagogiczne

 

 

45

 

 

30

Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

 

3

 

 

2

 

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

Rodzaj wsparcia

Liczba porad

w I LO w Mikołowie

Liczba porad

w II LO w Mikołowie

Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

 

165

 

135

 

SZKOLENIE „WYKORZYSTANIE IT W NAUCE INNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Rodzaj wsparcia

Liczba nauczycieli

w I LO w Mikołowie

Liczba nauczycieli

w II LO w Mikołowie

Szkolenie „Wykorzystanie IT (…)”

 

30

 

15

 

  Na konferencję zostali zaproszeni prelegenci – specjalista z zakresu równości szans, przedstawiciel uczelni wyższej, kobieta-naukowiec/przedsiębiorca oraz analityk rynku pracy, którzy przedstawili uczestnikom projektu prelekcje mające na celu uświadomienie szkodliwości stereotypowego myślenia o zawodach, które często skutkuje nie przyszłościowym wyborem  ścieżki kształcenia, a przez to kariery zawodowej.

  W pierwszej kolejności prezentację pt. „Jak działaniami komunikacyjnymi pokonywać stereotypy?” przedstawił Szymon Sikorski (specjalista z zakresu public relations oraz równości szans). Następnie, w trakcie prezentacji „Ścieżka kariery wolna od stereotypów”, jak pokierować własną karierą bez barier związanych ze stereotypami radził Miłosz Omastka (przedstawiciel uczelni wyższej).

  W dzisiejszym świecie wyraźnie zauważalne jest, iż kobiety napotykają więcej barier na rynku pracy. Można jednak realizować własne plany i marzenia bez względu na stereotypy. Przykłady zaprezentowała Małgorzata Ruprich (kobieta przedsiębiorca/naukowiec). Prelegentka przedstawiła prezentację „Stereotypy w świecie biznesu. Metody radzenia sobie ze stereotypami”.

  Informacje przekazane przez przedmówców uzupełniły dane na temat aktualnych trendów istniejących na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących śląskiego rynku pracy. Zawierała je prezentacja przedstawiona przez Rafała Mustera (analityk rynku pracy).

  Konferencję podsumowała pomysłodawczyni projektu „Nowoczesne Liceum – Program Rozwoju Szkół Ogólnokształcących Powiatu Mikołowskiego” Aleksandra Łataś, która jako jego koordynator podziękowała wszystkim obecnym za zaangażowanie w jego realizację oraz za udział w konferencji.