Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie

I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 nie zawierają transkrypcji wypowiadanego tekstu, oraz informacji o dźwiękach istotnych dla zrozumienia przedstawianych treści.
 • Na stronie występują treści nietekstowe będące obrazkami bez alternatywnej wersji tekstowej. Dotyczy to niektórych galerii oraz nieaktualnych, okolicznościowych ogłoszeń i informacji.

Utrudnienia

 • Dla serwisu internetowego miarka.edu.pl nie jest dostępna mapa strony, ani mechanizm pozwalający na wyszukiwanie treści w serwisie. Tę funkcję spełnia rozbudowane menu.
 • W przypadku powiększenia w przeglądarce (np. za pomocą klawiszy CTRL ++) strony do wielkości odpowiadającej 200% wielkości podstawowej za pomocą narzędzi oferowanych przez przeglądarkę nie jest możliwe wyświetlanie całości zawartości bez konieczności przesuwania jej poziomo (WCAG: 1.4.4). Jest to spowodowane mechanizmem cookies, który wykorzystuje domyślną wielkość viewportu do obliczeń jednostek używanych w naszym serwisie. W przyszłości przewidujemy rozwiązanie alternatywne umożliwiające przeglądanie strony w powiększonej wersji.
 • Informacje prezentowane przy pomocy funkcjonalności typu "accordion" mogą być niedostępne z poziomu klawiatury. Aktualnie trwają prace nad poprawą funkcjonalności, która powinna zostać uruchomiona w ciągu kilku dni.

Wyłączenia

 • brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Ocenę możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej dokonano na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz szkoły – Sandra Kubica.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 32 226 26 17

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dyrektor I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 25; 43-190 Mikołów
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48 32 226 26 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja wejścia do budynku szkoły

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne przy ulicy Żwirki i Wigury 25 w Mikołowie, województwo śląskie. Kliknij aby otworzyć mapę lokalizacji

Drugie wejście, traktowane jest jako wejście ewakuacyjne.

Miejsca parkingowe

 • Bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku szkoły

 • Wejście osób niepełnosprawnych jest utrudnione ze względu na schody.
 • Schody do szkoły posiadają balustradę.
 • Przed wejściem do szkoły przy schodach jest domofon dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 • Na piętro oraz pozostałe piętra prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Posiadamy schodołaz oraz krzesła ewakuacyjne.
 • Posiadamy pętlę indukcyjną.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku szkoły.
 • Brak informacji głosowych.
 • W budynku na każdych drzwiach widnieje oznakowanie w alfabecie Braille’a z oznaczeniem kontrastowym w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korzystania z tłumacza języka migowego

 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 • Istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego online.

Informacje dodatkowe

Niektóre elementy naszej strony internetowej są w fazie budowy. Podejmujemy starania aby udostępniona wersja jak najszerzej spełniała kryteria dostępności.